1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. คำถามอื่นๆเกี่ยวกับการจ่ายบิล
  4. บิลเกินกำหนดแล้วจ่ายได้หรือไม่

บิลเกินกำหนดแล้วจ่ายได้หรือไม่

บิลที่สามารถชำระเกินกำหนดได้ มีดังนี้
– บิลในเครือทรู (ไม่มีกำหนด)

– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ไม่มีกำหนด)

– การไฟฟ้านครหลวง (ชำระเกินกำหนดได้ 5 วัน)

Was this article helpful?

Related Articles