เวลาส่งคำสั่งซื้อขายกองทุน

ลูกค้าสามารถทำรายการคำสั่งกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชั่นของแอสเซนด์ เวลธ์ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน ตามวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวน หากส่งคำสั่งนอกเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับราคาในการจัดสรรหน่วยในวันทำการถัดไปของกองทุน

อนึ่ง เวลาในการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านบริษัท จะเร็วกว่าเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง