1. Home
  2. บัญชีของฉัน
  3. ความปลอดภัย
  4. บริการ NDID
  5. ลงทะเบียน NDID มีข้อดีอย่างไร

ลงทะเบียน NDID มีข้อดีอย่างไร

  1. ไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนที่สาขา หรือสำนักงาน
  2. ลดเวลาในการกรอกข้อมูล
  3. เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
  4. มีความปลอดภัยในการทำธุรกรรม สูงกว่าการทำธุรกรรมที่ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
  5. สามารถเข้าถึงการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินได้มากกว่าผู้ใช้งานที่ไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน

Was this article helpful?

Related Articles