1. Home
  2. ออมเงิน
  3. KKP Start Saving
  4. วิธีการโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร หรือ บัญชีพร้อมเพย์

วิธีการโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร หรือ บัญชีพร้อมเพย์

  1. เลือก เมนู KKP Start Saving
  2. เลือก โอนเงิน
  3. เลือก บัญชีธนาคารปลายทาง หรือ บัญชีพร้อมเพย์
  4. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการ
  5. ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน
  6. ยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN 6 หลัก
  7. โอนเงินสำเร็จ สามารถดูสถานะการโอนเงินได้ที่หน้ารายการเดินบัญชี

เงื่อนไขการโอนเงิน

การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร หรือ การโอนเงินไปบัญชีพร้อมเพย์ ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการ สามารถทำรายการได้ไม่เกินวงเงินโอน 200,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกินวงเงินโอน 500,000 บาท ต่อวัน และไม่สามารถทำรายการโอนเงินได้ในช่วงเวลา 23.45 – 00.15 น.

*ทรูมันนี่ เป็นเพียงช่องทางในการส่งคำสั่งการโอนเงินไปยังธนาคารเกียรตินาคินภัทรเท่านั้น โดยธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นผู้ทำการโอนเงินของลูกค้าไปยังบัญชีธนาคารปลายทาง

Was this article helpful?

Related Articles