ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ แก้ไข และลองทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง โดยตรวจสอบข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้

  • หมายเลขหลังบัตรประชาชน จำนวน 12 หลัก (2 หลักแรกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย) สะกดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และต้องตรงกับบัตรประชาชน
  • วัน เดือน ปีเกิด (ตัวอย่าง 01/01/2531)
  • เซ็นลายมือชื่อ เป็นชื่อจริง

บัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียน จะต้องเป็นบัตรรุ่นใหม่ที่มีระบบ Smartcard และยังไม่หมดอายุเท่านั้น หากบัตรประชาชนเป็นบัตรรุ่นเดิม หรือไม่มี วัน เดือน ปีเกิด จะไม่สามารถใช้ลงทะเบียนได้

Was this article helpful?

Related Articles