1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. จ่ายบิลทรู
  4. จ่ายบิลทรูให้บุคคลอื่น

จ่ายบิลทรูให้บุคคลอื่น

1. เลือกเมนู บิลทั้งหมด

2. เลือกประเภทบิลที่ต้องการชำระ

3. ทำการสแกนบิล หรือ กรอกข้อมูลการชำระให้ถูกต้อง เช่น เบอร์โทรศัพท์ รหัสลูกค้า และเลือก ถัดไป

4. เลือกช่องทางการชำระเงิน และเลือก ยืนยันการชำระเงิน

5. หน้าจอแสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ

Was this article helpful?

Related Articles